ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN

Stefanie Dewel (handelend onder de naam: Stefanie Dewel Photography), met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Ericadreef 6 en ondernemingsnummer BE0566990635 

Je kan mij bereiken via het e-mailadres: stefanie@stefaniedewelphotography.com. 

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van mij, ofwel via mijn website, via sociale media ofwel via e-mail.

Fotograaf: ik, als Fotografe, Stefanie Dewel ofwel Stefanie Dewel Photography

Dienst: de diensten die ik lever Stefanie Dewel ofwel Stefanie Dewel Photography

Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.

Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met mij, die de diensten van mij, als Fotografe inhuurt en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en ik, als Fotografe.

Producten: zowel fysieke als digitale producten die wij via onze website verkopen

Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend

schrijven waar nodig.

10. Website: www.stefaniedewelphotography.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik, als Fotografe, mijn diensten aan jou, als Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en fysieke en digitale producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Ik, als Fotografe, doe steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. Mijn prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

3.2. Ik, als Fotografe, heb steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. Ik, als Fotografe, kan niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

3.5. Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal ik, als Fotografe, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 4 – Overeenkomst, voorschot en annulatie

4.1. Een overeenkomst tussen ons, als Fotografe, en jij, als Klant, met betrekking tot de levering van foto- en/of ander beeldmateriaal komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van ons, als Fotografe.

4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 30% van het totale factuurbedrag of de volledige shootfee bij boeking. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 72u indien voorschotfactuur en 24u voor de shootfee na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door ons, als Fotografe. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heb ik, als Fotografe, het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande

ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke toestemming en zonder enige schadevergoeding in hoofde van mij, als Fotografe.

4.3. Indien jij, als Klant, annuleert, wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulatie. In bepaalde gevallen kan door mij, als Fotografe, een nieuwe datum worden voorgesteld zonder meerpijs.

4.4. Ingeval van annulering van een fotoshoot na tot stand komen van de overeenkomst word ik, als Fotografe, als volgt vergoed:

- bij annulatie tot 72 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

- bij annulatie tot 48 uur voordien : minimum 50% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

- bij annulatie tot 24 uur voordien : minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Bij een no show zonder verwittiging, dien jij, als Klant, het volledige bedrag voor de shoot alsnog te betalen.

4.5. Indien jij, als Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mag ik de verloren tijd inkorten op de shoot en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4.6. Ik zelf moet verhindering voor een shoot zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur uur op voorhand melden, behoudens overmacht.

4.7. Bij ziekte of overmacht zal ik, als Fotografe, inspanningen leveren om een collega in te schakelen die werkt aan hetzelfde afgesproken tarief. Bij overmacht of technische problemen verklaar jij je, als Klant akkoord dat er geen schadevergoeding uitbetaald dient te worden door ons, als Fotografe, en dat er door jou, als Klant, geen gerechtelijke stappen kunnen ondernomen worden.

Artikel 5 – Vergoeding 5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op mijn website of op mijn offertes.

De vermelde tarieven zijn inclusief BTW *uitgezonderd Business shoots.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

5.2. Facturatie en betaling
5.2.1. Betaling van producten en minisessies gebeuren steeds onmiddellijk bij aankoop via de

website.

5.2.3. Elke factuur dient betaald te worden uiterlijk voor aanvang van de shoot.

5.2.4. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere schade door mij, als Fotografe, aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.2.5. Na het plaatsen van de bestelling ontvang jij, als Klant, per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de onze bankrekening. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

Artikel 6 - Plaatsen van de bestelling (afdrukken – kaartjes – andere)- wijziging van de bestelling

6.1. Bij de plaatsing van de bestelling moet jij, als Klant, nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

6.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

6.3. Een bestelling verbindt mij, als Fotografe, niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.

6.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

6.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens jou, als Klant, aangebracht, worden aan jou, als Klant, extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in afwachting van het “goed voor order” van jou, als Klant.

Artikel 7 – Levering - onkosten
7.1. Ik, als Fotografe, oordeel zelf welke foto’s via een digitale galerij aan jou, als Klant,

worden ter beschikking gesteld.

7.2. De foto’s, de montage van de foto’s en de eventueel begeleidende teksten worden door mij, als Fotografe, slechts effectief in druk gegeven en ter beschikking gesteld van jou, als Klant, na goedkeuring door jou, als Klant, en na volledige betaling van het voorschot en van de eindfactuur, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen de partijen uitdrukkelijk een levertijd werd overeengekomen. Ik, als Fotografe, zullen, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door jou, als Klant, aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van jou, als Klant, met de foto’s, de montage en de begeleidende teksten ontslaat mij, als Fotografe, van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de foto’s en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten.

7.3. Alle bestellingen worden door ons, als Fotografe, verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van jou, als Klant, zijn ten laste van jou, als Klant.

7.4. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van jou, als Klant, tot het moment dat de foto’s of dragers door ons, als Fotografe, onbeschadigd retour worden ontvangen. Wij, als Fotografe zijn niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop wij, als Fotografe beroep doet ter verzending van de bestellingen.

7.5. Ik, als Fotografe leveren enkel in Europa.

7.6. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product.
7.7. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van jouw betaling. Het volledige bedrag moet

door mij, als Fotografe ontvangen zijn, alvorens tot levering wordt overgegaan.

7.8. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door mij, als Fotografe, vastgesteld. Indien ik, als Fotografe, en jij, als Klant, overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heb ik, als Fotografe, het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7.9. Indien jij, als Klant, de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.

7.10. Als jij, als Klant, de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heb je een week de tijd om mij, als Fotografe, hiervan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

7.11. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij mij, als Fotografe, toekomt omdat jij, als Klant, een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan jij, als Klant, geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van jou, als Klant, zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet jij, als Klant, de verzendingskosten nogmaals betalen.

7.12. Ik, als Fotografe, ben steeds gerechtigd van jou, als Klant, een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van jou, als Klant. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan jou, als Klant, hetzij rechtstreeks door mij, als Fotografe aan jou, als Klant, gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van mij, als Fotografe, kunnen maximum tot 50% van ons honorarium worden aangerekend.

7.13. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden aan een maximum van 50% van het daghonorarium.

7.14. Ik, als Fotografe, bewaar de foto’s in mijn archieven. Een eventuele nabestelling is dan ook altijd mogelijk.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor jij, als Klant, die in jouw hoedanigheid van consument producten of diensten online aankoopt.

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Ik, als Fotografe, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsemail hebt ontvangen.

8.2. Uitzonderingen:

8.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen, e-books en presets. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en jij hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

8.2.2. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor producten op maat. Afdrukken van foto’s in welke vorm ook, zijn uiteraard producten op maat en kunnen dus niet herroepen worden.

8.2.3. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor diensten, van zodra deze gedeeltelijk of volledig uitgevoerd zijn.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Fotografe, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Fotografe, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Fotografe. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

9.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant.

9.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ik, als Fotografe, mij het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

9.5. Indien jij, als Klant de overeenkomst herroept, zal ik, als Fotografe, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ik, als Fotografe, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.6. Ik, als Fotografe, betaal jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, ben ik, als Fotografe, gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval ben jij, als Klant, gehouden mij, als Fotografe, te vergoeden voor het reeds verrichte werk. Ik, als Fotografe, ben onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan jou, als Klant.

10.2. In geval van overmacht dien ik, als Fotografe, jou, als Klant daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heb jij, als Klant, 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien jij, als Klant, besluit tot ontbinding, ben je verplicht mij, als Fotografe, te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

10.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere

ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

10.4. Ingeval de overeenkomst door mij, als Fotografe, niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zal ik, als Fotografe, en jij, als Klant, in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht ik, als Fotografe, in de mate van het mogelijke en met akkoord van jou, als Klant, in vervanging te voorzien. In dat geval word jij, als Klant, geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan ik, als Fotografe, aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen.Ik, als Fotografe, verbind er ons in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zullen geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan jou, als Klant.

Artikel 11- Kwaliteit van het werk
11.1. Ik, als Fotografe verklaar, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en

deze ook in onze eigen stijl te bewerken.

11.2. Ik, als Fotografe, heb het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

11.3. Wijzigingen in de opdracht door jou, als Klant, om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van jou, als Klant, en zullen door mij, als Fotografe, slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door jou, als Klant, voor akkoord is ondertekend en aan mij, als Fotografe, zijn bezorgd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

Artikel 12 – Klachten

12.1. Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan mij, als Fotografe per e-mail: stefanie@stefaniedewelphotography.com

12.2. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.3. Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https:// consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. Ik, als Fotografe, zal mij steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat ik, als Fotografe, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

13.2. Ik, als Fotografe, heb het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Ik, als Fotografe, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

13.3. Ik, als Fotografe, sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van mijn klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van mijn klanten voor opzet of grove schuld.

13.4. Ik, als Fotografe, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

13.5. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van mij, als Fotografe, beperkt tot de vergoeding die door jou, als Klant, werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.

13.6. Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen.

13.7. Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van mij, als Fotografe, of van mijn aangestelde.

13.8. Ik, als Fotografe, moet dan wel de door jou, als Klant schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar ik ben niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra ik, als Fotografe, de bestelling heb verzonden naar de drukker kunnen door jou, als Klant, geen correcties meer worden gevraagd.

13.9. Ik, als Fotografe, draag geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur. .

13.10. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van jou, als Klant.

Artikel 14 - Voorbehoud

Ik, als Fotografe, behoud mij het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor mij, als Fotografe, onaanvaardbaar maken of indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege jou, als Klant, werd voldaan.

Artikel 15 – Portretrecht

15.1. Ik, als Fotografe, heb het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn door mij te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van mij, als Fotografe, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan

fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Jij, als Klant, stemt in met dit gebruik. Ik, als Fotografe, zorgen ervoor dat alle beelden eerst getoond worden aan jou, als Klant, voordat ze verschijnen op externe media.

Artikel 16 – Intellectueel eigendomsrecht

16.1. Een fotoshoot uitgevoerd door mij, als Fotografe, wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van ons, als Fotografe.

Bij levering van de bestanden geef ik, als Fotografe, jou, als Klant, de toestemming om de bestanden te gebruiken voor de vooraf afgesproken doeleinden en om de foto’s te reproduceren.

Bij inbreuk op de auteursrechten van mij, als Fotografe, reken ik drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van mij, als Fotografe.

16.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich er eveneens toe de naam van mij, als Fotografe, te vermelden bij iedere publicatie.

16.3. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

16.4. Jij, als Klant, hebt het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van jou, als Klant, om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door jou, als Klant, is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door ons, als Fotografe.

16.5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door mij, als Fotografe, schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van mij, als Fotografe, mijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in mijn hoofd slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heb ik, als Fotografe, het recht om ons te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. Jij, als Klant, bent verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

16.6. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door mij, als Fotografe.

16.7. Jij, als Klant, verbindt je er toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie. Gepaard te laten gaan met de vermelding “© Stefanie Dewel Photography – Stefanie Dewel”. Het is jou, als Klant, verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen.

16.8. Ik, als Fotografe, behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan jou, als Klant, wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan jou, als Klant.

16.9. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Stefanie Dewel Photography - Stefanie Dewel ” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van mij, als Fotografe, zal jij, als Klant, de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500,00 euro per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van mij, als Fotografe, om een hogere schadevergoeding te eisen.

16.10. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules en/ of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van mij, als Fotografe, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

16.11. Ik, als Fotografe, verleen aan jou, als Klant, met betrekking tot online curssusen, e- books, workshops en presets een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

16.12. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door mij, als Fotografe, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag uitsluitend de werken downloaden, opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

16.13. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 17 – Gegevensverwerking

17.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die

toegankelijk is op onze website.

17.2. Door het aanmaken van een account, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet ik, als Fotografe, voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten jouw persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.

17.3. In het kader van de diensten die ik, als Fotografe, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 18– Geheimhouding
18.1. Ik, als Fotografe, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als

Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de shoot.

18.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van mij, als Fotografe, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,...

18.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

18.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 500,00 euro - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 19 – Algemeen

19.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

19.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

19.3. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de Klant, zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Algemene voorwaarden

Menu